These people can not use WhatsApp since July 1, check whether you are somewhere or not?.Smārṭaphōnanā yujharsanī sauthī manapasanda ēpa WhatsAppnā kēṭalāka yujharsa māṭē kharāba samācāra āvyā chē. Kampanī'ē tēnā FAQ sapōrṭa pēja para jāṇakārī āpī chē kē ēnḍrōyaḍa varjhana 2.3.7 Anē tēnā pahēlānī ōparēṭiṅga sisṭama, iso7 anē tēnā jūnā ōparēṭiṅga sisṭama para cālī rahēlī iphone para paṇa 1 phēbru'ārī 2020 pachī WhatsApp kāma nahīṁ karē.

It is written in the blog that users are using this operating system, they will not be able to create a new account after this date and can not act like Verification. Whatsapp has said that this announcement will affect people who have more than 6 years old smartphones

WattsAP wrote in the blog that on December 31, 2019, Windows Phone will close WhatsApp. With that said 1 July 2019 will be out of WhatsApp from the Windows Store. According to the StatCounter Report, only 0.24 percent of the people worldwide can access the windows operating system.

These people can not use WhatsApp since July 1, check whether you are somewhere or not?
view detail click here