Bakri Id Raja 2 September Na Badale 1 September Rakhva Babat Paripatra.